Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega predmet je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2020/2021.

Štipendija za študij:

 • štipendija se podeli od letnika študija, v katerega se prijavitelj vpiše v študijskem letu 2020/2021, za eno celo stopnjo študija;
 • štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let brez absolventskega staža, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se prijavitelj prijavlja, vendar ne več kot za tri študijska leta;
 • štipendija se ne podeljuje za absolventski oziroma temu primerljiv staž.

Prijavitelj_ica mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);
 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1991);
 • študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;
 • v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;
 • v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);
 • v času študija bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij;
 • ni študij na daljavo oziroma on-line študij;
 • prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00
 • prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij oziroma v 4. ali višji letnik enovitega magistrskega študija v tujini v študijskem letu 2020/2021, ki poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa, za katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljavnosti študija);
 • oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo;
 • v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendiran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
 • prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe o štipendiranju z ministrstvom;
 • prijavitelj v študijskem letu 2020/2021 ni vpisan v isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan;
 • študijski program prijavitelja se zaključi najkasneje do 30. 9. 2022.

 

Rok za oddajo vlog je 06.11.2020.

Več informacij najdete TUKAJ.