Skip to content

IZOBRAŽEVANJE MLADIH

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Formalno izobraževanje

Formalno izobraževanje je namerna, sistematična, institucionalizirana in vnaprej načrtovana izobraževalna aktivnost, ki jo najpogosteje tvorijo izobraževalni programi. Ti imajo jasno opredeljene cilje, katerih rezultat je javno veljavna kvalifikacija. Aktivnosti imajo določeno trajanje in hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in “”stopenj”. Po njegovem uspešnem zaključku udeleženec prejme javno veljavno listino (spričevalo, diplomo, certifikat). Formalno izobraževanje izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno izobraževalni zavodi. 

Srednješolsko izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Informacije o aktualnih srednješolskih programih najdeš na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Srednješolsko izobraževanje delimo na:

 • splošno,
 • poklicno ter
 • strokovno.

Splošno srednje izobraževanje izvajajo splošne in strokovne gimnazije. Nižje in srednje poklicno izobraževanje ter strokovno izobraževanje izvajajo poklicne in strokovne šole, praktično usposabljanje z delom pa šole izvajajo skupaj z delodajalci. Posameznik si z vpisom in uspešnim zaključkom srednješolskega izobraževanja lahko pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo ali splošno izobrazbo.

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole. Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več informacij najdeš na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Vpis v srednjo šolo

Višješolsko izobraževanje

Višješolski študijski programi so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Poudarek je na  praktičnem izobraževanju, saj se 40  % celotnega študijskega programa izvaja v podjetjih.  Visokošolski študij traja dve leti. Višješolski strokovni študij omogoča tudi mednarodne izmenjave študentov za opravljanje prakse ali študij v državah programa Erasmus+.

Več informacij o višješolskem izobraževanju najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Višješolsko strokovno izobraževanje. Tam najdete tudi seznam višješolskih študijskih programov in informacije o vpisu v višje strokovne šole.

Informacije o študijskih programih in kariernih centrih najdeš na strani Skupnost VSŠ: http://www.skupnost-vss.si/

Visokošolsko izobraževanje

Visokošolski zavodi v slovenskem visokošolskem prostoru so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. Študijski programi za pridobitev visokošolske izobrazbe se razvrščajo v tri stopnje. Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi druge in tretje stopnja pa podiplomski študijski programi:
Prva stopnja:

 • visokošolski strokovni študijski programi,
 • univerzitetni študijski programi.

Druga stopnja:

 • magistrski študijski programi,
 • enoviti magistrski študijski programi.

Tretja stopnja:

 • doktorski študijski programi.

Informacije o razpisanih študijskih programih so objavljene v razpisu za vpis. V objavljenih razpisih lahko preverite:

 • prijavne roke,
 • število razpoložljivih vpisnih mest,
 • ali izpolnjujejo pogoje za vpis na želen študijski program,
 • katera merila se upoštevajo v primeru omejitve vpisa (to je, ko število prijav presega razpoložljiva vpisna mesta),
 • kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih študijski program zahteva med pogoji za vpis,
 • do kdaj je treba poslati priloge o dokazilih, če jih razpis zahteva

Vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) v dodiplomske in podiplomske študijske programe poteka elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Status študenta se pridobi z vpisom v dodiplomski ali podiplomski študijski program na podlagi razpisa za vpis. Študijski program mora biti akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov. Pogoje za izobraževanje in dokončanje študija določajo Zakon o visokem šolstvu, statut visokošolskega zavoda, ki izvaja študijski program, in študijski program. Več informacij o statusu študenta in splošno o študiju najdeš tukaj.

Na spletnem portalu eVŠ so zbrane informacije povezane z vpisom na visokošolske programe, kaj prinese status študenta, možnosti bivanja, štipendije, financiranje študija in vprašanja povezana s prevozom in prehrano.

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja
Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja je namenjeno odraslim, ki želijo pridobiti srednješolsko izobrazbo ali poleg že obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine. V izrednem izobraževanju se odrasli izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja ter po programih splošne in strokovne gimnazije.

V poklicnem in strokovnem izobraževanju se lahko izredno izobražuje, kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega. Izredno se lahko izobražuje tudi, kdor je starejši od 16 let in je izgubil status dijaka. V programih gimnazije se lahko kot odrasli izobražuje, kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega ali mu preneha status dijaka ali je starejši od 18 let. Več informacij najdete tukaj

Informacije o Izobraževanju odraslih po izobraževalnih programih, oblikovanih posebej za odrasle najdete tukaj

Več informacij o izobraževanju odraslih najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

ŠTIPENDIJE
Področje štipendij je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter je urejeno z Zakonom o štipendiranju. Informacije o štipendijah (kadrovske, državne, Zoisove, štipendije za deficitarne poklice, Ad futura štipendije …) in razpise najdete na spletn strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na strani eUprave.

ZAVAROVANJE
Študenti so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi (npr. iz naslova delovnega razmerja, registriranega s.p.-ja, statusa družbenika in poslovodne osebe), vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let. Informacije o zdravstvenem zavarovanju študentov najdete na strani eVŠ.

X
X